A Szentháromság templom Csömör nevezetes műemléke, a környék legnagyobb temploma. 1773-ban épült, a Szentháromság tiszteletére lett felszentelve. Csömör nagyközségben a Szabadság út és az Erzsébet utca kereszteződésénél található.

Nyitra vármegyei (Ürmény) születésű Grassalkovich I. Antal 1731-től volt Csömör földesura. Két évvel később katolikus templomot építtetett a saját költségén, amelynek védőszentje Nepomuki Szent János lett. Ennek a szakrális épületnek a helyét ma már nem tudjuk azonosítani.

A katolikusok mai, műemléki védelem alatt álló temploma a Szabadság út – Erzsébet utca sarkán, az 1656-os helyrajzi számú ingatlanon található. Építését a kegyúr ösztönzésére 1771. április 25-én kezdték el. 1773-ban szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. Az 1777-es leírás szerint három oltára volt: a főoltárt a Szentháromság, a jobb oldalit a Szent Kereszt, a bal oldalit a fájdalmas Szűz anya tiszteletére emelték. 1840-ben a felújítási munkák keretében tetejét újra zsindelyezték. 1944-ben a templomot súlyos bombatalálat érte. Rendbehozatala több mint egy évtizedig tartott.

Külsejét letisztult, késő barokk józanság jellemzi. A 33 m magas torony a közép-tengelyből enyhe rizalittal kiugrik, a homlokzati sík elemeket lapos falsávok keretelik. Szegmensíves, kőkeretes, zárókődíszes kapuja van.

 A zárókövön az 1771-es évszám olvasható, fölötte a volutákkal tagolt szegmensíves ablak zárókődíszén 1773.

 A tornyon zárókődíszes, ovális, illetve kosáríves ablak. Az órapárkány felett bécsies reminiszcenciákat idéző hagymatagos, palafedéses sisak. A szentély a nyolcszög három oldalával zárul, a déli oldalon sekrestye csatlakozik az épülethez. A hajó oldalhomlokzatát mind északról, mind délről két-két, a szentélyt egy-egy szegmensíves, kőkeretes ablak lazítja fel.

Az egyszerű külső szépen tagolt, plasztikus kialakítású belsőt  takar. A kórus félköríves nyílású, a hajó egyetlen cseh boltozattal fedett tér, a sarkokon egymástól elég távol lévő pillérpárokra támasztva, amelyeket konkáv hevederív köt össze. A szentély fölött lapos kupolás boltozás, a szentély lapos félköríves záródású. A kupolán balusztrádot és áttört kupolás architektúrát ábrázoló freskó a XVIII. századból. Egyéb festése újabb.

A főoltárképen a Szentháromság megkoronázza Máriát. Körülötte festett oszlopos architektúra. Ez a kép is késő XVIII. századi. A kórus előtti íves falmezőn két kép a XIX. századból, Krisztus a kereszten és Levétel a keresztről. A szószék egyszerű, barokk, festett képekkel beillesztve. A mellvéden a négy evangélista, a hátfal ajtaján Krisztus.

A harangtorony és kórus felé vezető falépcső építés korabeli. A templom tornyában négy harang lakik. A délidőben megszólaló haranghoz az ércet az 1956-os harcok után maradt töltényhüvelyekből szedték össze a helybeliek. 1958-ban részben ebből a gyűjtésből készült el az 1 tonna súlyú harang.

A templom búcsúja Szentháromság vasárnapján, Pünkösd után való első vasárnapon van. Az ezt követő vasárnap úrnapi körmenetének virágszőnyege országos hírű.

 

Írta: Mátyás Sándor művészettörténész

 

A templom térbeli tájolása is a remek tervezést mutatja. A megépülés idején nem voltak a mai igényeknek megfelelő fényforrások. A szentély és a hajó ablakait úgy helyezték el, hogy a reggeli miséken az oltár természetes megvilágítást kapjon.

A sok viszontagságos esztendő, a két világháború hatalmas pusztításai sem tudták a templomot tönkre tenni. A toronyhoz és a kórushoz még az eredeti falépcsők vezetnek, s a szentély freskója is őriz egy eredeti részletet. Az eredeti, elvitt harangokat a háborúk után pótolták, és a torony felső részét is javítani kellett.

A műemlék-templom jelenlegi külső és belső állaga nagyon jó. Ez áll a gazdagon faragott oltárokra és freskókra egyaránt. Felmerülő igény esetén tárlatvezetéses bemutatókat is tartunk.

Eszmei értéke, hogy a falu lakói mintegy 2/3-nak évszázadok óta hitéleti és közösségi színtere. A templomnak kezdezzől fogva jelentős szerepe volt a falu életében. A kisgyermek megszületése után az első út a templomba vezetett keresztelőre. A szentségek felvételének is – első áldozás, bérmálás, házasságkötés – a templom adott helyet. Formailag a templom alkalmas nagyobb létszámú hitéleti események, liturgikus szertartások – missió – megtartására.

A katolikus közösség a legnépesebb helyi egyházi felekezet Csömörön. Mintegy 600 fős gyakorló katolikus közösség háza a templom, mely méreténél fogva, s csodálatos akusztikája miatt számos rangos egyházi és zenei eseménynek is rendszeresen otthont ad. 

Megszakítás