Temetői szabályzat

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Csömöri Római Katolikus Egyházközség a tulajdonában lévő temetőrész fenntartása és üzemeltetése tárgyában a következő temetői szabályzatot adta ki a mai napon:

Általános rendelkezések

1. § (1) A temetőrész tulajdonosa a Csömöri Római Katolikus Egyház.
(2) A temető fenntartásáról a temető tulajdonosa, illetve az gondoskodik, aki temető tulajdonosával kötött szerződés értelmében kezelői joggal rendelkezik (a temető üzemeltetője).

2. § A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díját a tulajdonos állapítja meg. A díjakat a temetési szabályzat tartalmazza, azok mértékét a tulajdonos évente felülvizsgálja és szükség esetén módosítja.

3. § Engedélyezés
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.
(2) A tulajdonos vagy a temető üzemeltetőjének írásbeli engedélye szükséges különösen a következő munkálatokhoz: a) síremlék és sírbolt létesítéséhez, b) bármely célú sírnyitáshoz, c) a temetési hely díszítésére szolgáló fa ültetéséhez, d) a temetési hely mellett pihenő pad állításához

4. § Az eltemettetés feltétele
(1) A temetőben kizárólag Csömörön bejelentett lakcímmel rendelkező, Csömörön (tehát csömöri háztartásba) született és itt legalább 10 évig bejelentett lakcímmel rendelkező elhunyt, illetve legalább 15 évig itt bejelentett lakcímmel rendelkező elhunyt temettethető el. Más elhunyt a temetőben csak a tulajdonos egyedi engedélyével temethető el.
(2) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani.
(3) A temetőben halottat eltemetni kizárólag a tulajdonos által megbízott üzemeltető jogosult.

5. § Temetési hely
(1) Temetési hely a koporsós temetésre szolgáló sírhely, hamvasztásos temetés esetén az urnasírhely. A sírboltra és urnasírboltra jelen szabályok a következőkben meghatározott eltérésekkel irányadóak.
(2) A temetési helyek közötti távolság minden irányban 60 cm.
(3) A temetési helyek sorokba rendezettek. A sorok közötti távolság 60 cm. 1
(4) Minden egymást követő 3 soronként utat kell hagyni a sorok között, melynek szélessége 120 cm.

6. § Koporsós temetés
(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
(3) Az egyes sírhely mérete: szélessége 80 cm, hosszúsága 210 cm. A kettes sírhely mérete: szélessége 160 cm, hosszúsága 210 cm.
(4) Az elhalt földbe temetéséhez az eltemettetőnek jól zárható, környezetbarát anyagból készült, résmentes koporsóról kell gondoskodnia. Földbe fémből, üvegből, műanyagból készült termék nem használható.
(5) A koporsós temetés esetén a kiásott sírhely oldalait falazni nem lehet. A falazás sírboltnak minősül és engedélyköteles.
(6) Koporsós temetési hely sírjellel vagy síremlékkel megjelölhető. A sírjel és síremlék közös szabályait a 9. § tartalmazza
(7) A síremlék mérete: egyes sírhely esetén szélessége 90 cm, hosszúsága 210 cm; kettes sírhely esetén szélessége 180 cm, hosszúsága 210 cm.

7. § Sírbolt (kripta)
(1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. Sírbolt a temető tulajdonosának vagy üzemeltetőjének engedélyével építhető. (2) A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. A tényleges méretet az (1) bekezdésben meghatározott engedély tartalmazza.
(3) A sírbolt a külön jogszabályban meghatározottak szerint építési engedélyköteles. Ennek részletes szabályait az épített környezet alakítására és védelmére vonatkozó jogszabályok keretei között az önkormányzat építési szabályzata tartalmazza.
(4) A sírbolt létesítésével kapcsolatos további szabályokat a 9. § tartalmazza.

8. § Hamvasztásos temetés
(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt.
(2) Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad.
(3) Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg. Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni.
(4) Az egyszemélyes urnasírhely mérete 55 x 55 cm. Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30×30 cm lehet.
(5) Az urnasírhely sírjellel és sírkővel jelölhető. A sírkő mérete: hosszúsága 80 cm, szélessége 60 cm.
(6) Az urnasírkő létesítésének részletes szabályait a 9. § tartalmazza.

9. § Sírjel, síremlék, sírbolt közös szabályai
(1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. 2
(2) A síremlék a temető tulajdonosának vagy üzemeltetőjének engedélyével létesíthető. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
(3) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa (üzemeltetője) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
(4) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik. Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével a sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti.

10. § Rendelkezési jog, használati idő
(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, c) sírbolt esetén 80 év, d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év, e) urnasírbolt esetén 30 év.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (2) bekezdésben foglaltak az irányadók. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb az újraváltáskor hatályos megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.
(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik. Ez esetben a temetési hely használati joga – az értékesítést is beleértve – visszaszáll a temető tulajdonosára.

Díjak 11. §
(1) Amennyiben az elhunyt a Csömöri Római Katolikus Egyházközség tagja a koporsós temetésre szolgáló egyes sírhely megváltási díja, illetve meghosszabbítás esetén ennek díja, abban az esetben, 35.000 Ft, kettes sírhely esetén 70.000 Ft.
(2) Amennyiben az elhunyt Csömörön (csömöri háztartásba) született és itt legalább 10 évig bejelentett lakcímmel rendelkezett, illetve legalább 15 évig itt bejelentett lakcímmel rendelkezett, akkor a koporsós temetésre szolgáló egyes sírhely megváltási díja, illetve meghosszabbítás esetén ennek díja 45.000 Ft, kettes sírhely esetén 90.000 Ft.
(3) Amennyiben az elhunyt nem tartozik az (1) vagy (2) bekezdésbe foglalt feltételek körébe és a tulajdonos egyedi, kivételes engedélyével kerül eltemetésre, az egyes sírhely megváltási díja, illetve meghosszabbítás esetén ennek díja, 60.000 Ft, kettes sírhely esetén 120.000 Ft. (3) Egyszemélyes urnasírhely – ahol az urnát a földbe helyezik – esetén a megváltási díj, illetve meghosszabbítás esetén ennek díja, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint 30.000 Ft., illetve 45.000 Ft, a (2) bekezdésben foglalt feltételek szerint 40.000 Ft, illetve 90.000 Ft, a (3) bekezdésben foglalt feltételek esetében 50.000 Ft, illetve 100.000 Ft. Ugyanezen díja 3 vonatkozik a meglévő koporsós temetésre szolgáló sírhelyen belül a koporsós temetés mellett elhelyezett urnára.
(4) Az urna urnafülkében történő elhelyezése esetén a fülke 10 éves bérleti az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint 15.000 Ft., dupla urnafülke esetében 45.000 Ft, a (2) bekezdésben foglalt feltételek szerint 20.000 Ft, illetve 40.000 Ft, a (3) bekezdésben foglalt feltételek esetében 30.000 Ft, illetve 60.000 Ft. 12. § (1) Koporsós elhelyezésre szolgáló sírbolt (kripta) megváltási díja, illetve meghosszabbítás esetén ennek díja a) kétszemélyes kripta esetében 250.000 Ft., b) négy személyes kripta esetében 500.000 Ft, c) négy halottnál több befogadására alkalmas kripta esetében a megváltási díj a tulajdonossal történő külön megállapodás tárgya. (2) Urnasírbolt (legfeljebb négy urna befogadására alkalmas) létesítése esetén a megváltási díj 150.000 Ft.

13. § Lejárt használatra vonatkozó rendelkezések
(1) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat a temetési hely felett rendelkezni jogosult, ennek hiányában az elhunyt dokumentált hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak hiányában a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével – a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) jelenlétében – közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.

14. § Munkavégzés a temetőben
(1) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását.
(2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon.
(3) A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
(4) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
(5) A temetőben munkát végző vállalkozók munkájuk során keletkező hulladékot saját költségükön kötelesek elszállítani

15.§ Nyitvatartási idő
(1) A temető április 1. és október 31. között 7 órától 19 óráig november 1. és március 31. között 8 órától 16 óráig tart nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyitvatartási idő nem vonatkozik Mindenszentek és Halottak napja ünnepeire. 4
(3) Az üzemeltető jogosult az (1) bekezdésben meghatározott nyitvatartási időt – időjárási vagy egyéb nyomós okból – ideiglenesen korlátozni.

16. § Felügyelet, ellenőrzés (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi.

17. § Hatálybalépés Jelen szabályzat rendelkezései 2019. május 1-én lépnek hatályba.

Csömör, 2019. április hó